chanokeburi

the flowing sound of haiku by Lucia Fontana 茶の煙

Cha No Keburi

Haiku come ossigeno, haiku come medicina e cura, haiku come un sentire, haiku-silenzio, haiku per passione, haiku come via, haiku per rinascere, haiku-melodia, haiku come [ more . . .]

Share
+ +